บริการ / ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

service image
กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมของโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย มีการจัดฝึกอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 Onsite คือ การฝึกอบรม ณ โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย ได้เน้นบรรยายองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

รูปแบบที่ 2 Online คือ การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น google meet, cisco Webex เป็นต้น เป็นการเน้นบรรยายองค์ความรู้แล้วเสริมกิจกรรมด้วยเกมออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์

 หลักสูตรฝึกอบรม (สามารถเลือกได้ 1 หลักสูตร 1 วันเลือกได้สูงสุด 2 หลักสูตร)

  • การคัดแยกขยะ
  • เทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกำจัดขยะ
  • การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบ่อผึ่ง
  • การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบพืชและหญ้ากรอง
  • ระบบนิเวศป่าชายเลนและการบำบัดน้ำเสียชุมชน
  • การตรวจวัดคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐาน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน/หน่วยงานต่างๆ (ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่)

ช่วงเวลา
หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง สามารถติดต่อฝึกอบรม   ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

90 คน/ครั้ง/หน่วยงาน

ค่าบริการจัดฝึกอบรม

50 บาท/คน/หลักสูตร


ปฏิทินการจองเพื่อไปฝึกอบรมประจำเดือน