ไม่พบข้อมูล
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา วิธีการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนำเอาผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร
เกี่ยวกับเรา
home about image
home about image
บริการของเรา
องค์ความรู้
knowledge image
knowledge icon
น้ำเสีย
ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย บ่อตกตะกอน จำนวน 1 บ่อ บ่อผึ่ง จำนวน 3 บ่อ และบ่อปรับสภาพ จำนวน 1 บ่อ เป็นระบบที่อาศัยสายลมและแสงแดด ร่วมกับการกักพักของน้ำเสีย ซึ่งทำให้เกิดแพลงก์ตอนพืช และสาหร่ายสีเขียว ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ ระบบดังกล่าวในแต่ละบ่อใช้เวลากักพัก 7 วัน โดยในบ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องควบคุมจำนวนแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กด้วยการเลี้ยงปลากินพืชในอัตราส่วนปลา 4 ตัวต่อพื้นที่ผิวน้ำ 1 ตารางเมตร ปลาที่สามารถเลี้ยงในบ่อบำบัด เช่น ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาทับทิม เป็นต้น ปลากินพืชเหล่านี้จะทำหน้าที่กินสาหร่ายสีเขียวในบ่อบำบัด โดยไม่จำเป็นต้องให้อาหารแก่ปลา และควรมีการจับปลาที่เจริญเติบโตเต็มที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 6 เดือน เพื่อลดความหนาแน่นของปลาและคงความสมดุลของอัตราส่วนของปลาต่ออาหารภายในบ่อบำบัด
อ่านต่อ
knowledge image
knowledge icon
น้ำเสีย
ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
ระบบที่ใช้พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ได้แก่ หญ้าสตาร์ หญ้าคาลล่า หญ้าโดสครอส และพืชอื่น ๆ เช่น ธูปฤาษี กกกลม หญ้าแฝก พุทธรักษา เป็นตัวกรอง โดยให้น้ำเสียไหลเข้าแปลงพืชที่ระดับความสูง 30 ซม.จากผิวดิน ใช้เวลากักขังน้ำเสียไว้ 5 วัน และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่มากับน้ำเสียเปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารแกพืช ส่วนในช่วงที่ปล่อยแปลงแห้งเป็นการเพิ่มออกซิเจนในช่องว่างของดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้ำเสียรอบถัดไป และต้องมีการตัดหญ้ามีอายุครบ 45 วัน ส่วนพืชอื่นๆ 60 วัน ยกเว้นธูปฤาษี ที่ระยะเวลา 90 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำการบำบัดน้ำเสีย
อ่านต่อ
ระบบปฏิบัติการรายงานผลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบำบัด WQI และ อากาศ
research icon
คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศ
จุดเก็บตัวอย่าง
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
122.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
118.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
WD [Deg] At
30.4
17/08/2021 18:00:00
research icon
PyranoDown [W/m2] At
38.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Albedo [W/m2] At
3.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Temp [C] At
4.2
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
122.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
118.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
WD [Deg] At
30.4
17/08/2021 18:00:00
research icon
PyranoDown [W/m2] At
38.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Albedo [W/m2] At
3.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Temp [C] At
4.2
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
122.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
118.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
WD [Deg] At
30.4
17/08/2021 18:00:00
research icon
PyranoDown [W/m2] At
38.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Albedo [W/m2] At
3.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Temp [C] At
4.2
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
122.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
NetRAD [W/m2] At
118.0
17/08/2021 18:00:00
research icon
WD [Deg] At
30.4
17/08/2021 18:00:00
research icon
PyranoDown [W/m2] At
38.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Albedo [W/m2] At
3.9
17/08/2021 18:00:00
research icon
Temp [C] At
4.2
17/08/2021 18:00:00