บริการ / บริการวิชาการ
บริการวิชาการ

service image
คำอธิบาย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน บนพื้นฐานหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริให้เหมาะสมับแต่ละภูมิสังคม รวมทั้งการให้บริการวิชาการเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสอดแทรกเทคนิคทางนิเวศวิศวกรรม (eco-engineering)ผสมผสานกับเทคโนโลยีธรรมชาติที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้สามารถแสดงบทบาท/หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี มีหน่วยงานขอรับบริการมากกว่า 400 โครงการ สนใจติดต่อขอรับบริการวิชาการ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579 2116 , 02-579 3473 ต่อ 107, 114 ,inbox FB : โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย