บริการ / นิทรรศการ
นิทรรศการ

service image
คำอธิบาย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียตามแนวพระราชดำริสู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการตามหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทุกภูมิภาคของประเทศ