บริการ / การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม

service image
คำอธิบาย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ประชาชนชาวไทยสามารถน้อมนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และมีศูนย์ต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานหลักในการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สำหรับการทำวิจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ต้นแบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทางโครงการฯ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา วัด และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน อันจะส่งผลให้การทำงานของโครงการฯ บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

การดำเนินกิจกรรม CSR ของโครงการฯ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ แบบที่ 1 โครงการฯ เป็นผู้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ แบบที่ 2 การร่วมกิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้น เช่น กิจกรรมที่อำเภอบ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย กลุ่มผู้สูงอายุ สถานศึกษา วัด และชุมชนได้จัดขึ้น และเชิญหน่วยงานรวมทั้งประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม และแบบที่ 3 กิจกรรม CSR จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งทางหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับโครงการฯ โดยมีกิจกรรมและรายละเอียดดังนี้