ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (รองรับ 30 – 50 คน)