ของที่ระลึก / สินค้าทั้งหมด / หนังสือชุด “รู้คิดรู้ทำ” การบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ
หนังสือชุด “รู้คิดรู้ทำ” การบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ
ค่าบำรุงสถานที่ 200.-

รายละเอียด

“รู้คิดรู้ทำ การบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ” เล่มนี้ได้จาก “การวิจัยเชิงปฏิบัติ” มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ภายใต้การดำเนินการของ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หนังสือเล่มนี้อยู่ใน “กลุ่มรู้คิดรู้ทำ” สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเรียนรู้ในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เนื้อหาสาระเริ่มด้วยความรู้ทางฟิสิกส์ของน้ำ คุณสมบัติ และประเภทของน้ำเสียชุมชน วิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พืชและสารอาหารพืชที่สัมพันธ์ต่อน้ำเสีย พระราชดำรัสเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียชุมชน การวางระบบท่อระบายน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี การปรับระดับท่อระบายน้ำเสียครัวเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำ การวางท่อลำเลียงน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีถึงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การก่อสร้างระบบบ่อบำบัดและบึงประดิษฐ์ และการก่อสร้างสำนักงาน

จำนวน
- +
รวมค่าบำรุงสถานที่
200.-