ข่าวสาร / ทั้งหมด / งานวิจัย: เรื่องการศึกษาวิจัยอิทธิพลของความลึกต่อการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง
งานวิจัย: เรื่องการศึกษาวิจัยอิทธิพลของความลึกต่อการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง
อื่นๆ
| โพสต์วันที่ 29/05/2024

งานวิจัย: เรื่องการศึกษาวิจัยอิทธิพลของความลึกต่อการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัยอิทธิพลของความลึกต่อการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ (ตัวแทนฤดูฝน) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนามและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ โดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นักวิจัยนิสิตปริญญาโท เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ภายใต้การควบคุม ผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ ดร.จุลบุตร จันทร์สูรย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยโครงการฯ
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project