องค์ความรู้ / น้ำเสีย / ระบบป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสีย
| โพสต์วันที่ 11/07/2022
ระบบป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย

image knowledge
คำอธิบาย
ระบบนี้จะให้น้ำทะเลไหลเข้าสู่แปลงป่าชายเลนในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดในรอบวัน และปิดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว้ แล้วปล่อยน้ำเสียเข้าไปในแปลงในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 (น้ำเสีย 1 ส่วน ต่อน้ำทะเล 1 ส่วน) วิธีนี้เป็นกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง การเร่งการตกตะกอน พืชจะช่วยในการดูดสารอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่อยู่ทั้งในน้ำและในดิน