เกี่ยวกับเรา / บุคลากร / นางภทรมน โสกันธิกา
Personnel profile
นางภทรมน โสกันธิกา
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางภทรมน โสกันธิกา