ศูนย์ถ่ายทอดฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก.
             
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี    ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552
อาจารย์นฤชิต ดำปิน ผู้ประสานงานศูนย์ฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมได้นำคณาจารย์และนิสิต ปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการเสนองานวิจัยของศูนย์แก่นิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป
              
 
 
  Copyright 2008 © Performdesign.com All Rights Reserved.