โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
             

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายจันทร ไชยมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไคร้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2551 โดยมีคณะวิทยากรจากทางโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในกระบวนการฝึกอบรมนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยาย การแสดง กิจกรรมเข้าจังหวะ การนันทนาการ การถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การคัดแยกขยะ” การสาธิตและการฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ อันจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดจิตสำนึก เกิดความตะหนักและสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี

              
 
 
  Copyright 2008 © Performdesign.com All Rights Reserved.